Het dagelijks beheer van Park Frankendaelwordt verzorgd door stadsdeel Oost.


In 2003 en 2004 hebben het Planteam Openbare ruimte, Groen en Stadsecologie van de dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en DSP-groep de methode ‘Sociaal veilige stad’ ontwikkeld. Dat is een instrument waarmee ontwerpers en beheerders inzicht kunnen krijgen in de risico’s en oplossingsrichtingen ten aanzien van sociale veiligheid waarmee ze in hun plangebied te maken kunnen krijgen. Belangrijk is dat oplossingen zowel op het vlak van inrichting en beheer als op de terreinen organisatie en communicatie gevonden kunnen worden.
De dienst Ruimtelijke Ordening heeft vervolgens eigen capaciteit en inbreng door DSP-groep ter beschikking gesteld aan stadsdelen om het gebruik van de methode te stimuleren en om met de methode een bijdrage te leveren aan sociale veiligheid. Na Sportpark de Eendracht Nieuwe Stijl (SENS) in stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer en Sportpark Ookmeer in stadsdeel Osdorp, is in oktober 2004 gestart met het project voor park Frankendael.

1.1 Aanleiding

In 2003 en 2004 hebben het Planteam Openbare ruimte, Groen en Stadsecologie van de dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en DSP-groep de methode ‘Sociaal veilige stad’ ontwikkeld. Dat is een instrument waarmee ontwerpers en beheerders inzicht kunnen krijgen in de risico’s en oplossingsrichtingen ten aanzien van sociale veiligheid waarmee ze in hun plangebied te maken kunnen krijgen. Belangrijk is dat oplossingen zowel op het vlak van inrichting en beheer als op de terreinen organisatie en communicatie gevonden kunnen worden.
De dienst Ruimtelijke Ordening heeft vervolgens eigen capaciteit en inbreng door DSP-groep ter beschikking gesteld aan stadsdelen om het gebruik van de methode te stimuleren en om met de methode een bijdrage te leveren aan sociale veiligheid. Na Sportpark de Eendracht Nieuwe Stijl (SENS) in stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer en Sportpark Ookmeer in stadsdeel Osdorp, is in oktober 2004 gestart met het project voor park Frankendael.

1.2 Doelstelling

Park Frankendael is een prachtig park zonder urgente problemen. De projectleiding heeft aangegeven behoefte te hebben aan een praktisch werkplan van maatregelen, dat bij problemen ingezet kan worden. In fasen wordt het plan uitgevoerd. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gereed, fase 3 start in het voorjaar van 2005. Vergeleken met de huidige situatie (november 2004) zullen de volgende wijzigingen aangebracht worden:

 • in Huize Frankendael komt laagdrempelige horeca (’s zomers en ’s winters) met een terras, de huidige woonfunctie verdwijnt;
 • bij de speeltuin komt tijdelijke laagdrempelige horeca voor de zomermaanden (april – oktober); als de bewoners de woning verlaten zal deze horeca op die plaats komen;
 • in Huize Frankendael komt laagdrempelige horeca (’s zomers en ’s winters) met een terras, de huidige woonfunctie verdwijnt;
 • de scouting bij de schoolwerktuinen wordt verplaatst;
 • mw. Ridderinkhof zal het eiland gaan beheren als openbare ruimte.

De belangrijkste vragen binnen het veiligheidsproject zijn:

 • welke problemen zijn er in het huidige park en welke maatregelen kunnen ingezet worden om die te beperken;
 • brengt de functieverandering van Huize Frankendael nieuwe problemen met zich mee en zouden aanvullende maatregelen getroffen moeten worden;
 • brengt fase 31 nieuwe risico’s met zich mee en welke maatregelen zouden daartegen getroffen kunnen worden?

Noot 1
Fase 3 omvat de werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden buiten de functieverandering van Huize Frankendael.

1.3 Werkwijze

Na het oriënterende gesprek op 26 oktober is een plan van aanpak opgesteld. Op 9 november is de werkwijze geconcretiseerd.
De eerste inhoudelijke verdieping vond op 23 november plaats, toen een breed gezelschap het park heeft geschouwd.
In een aansluitende workshop is het park zoals het inmiddels is ontwikkeld én de wijzigingen die nog op stapel staan besproken in termen van problemen, risico’s en wenselijke maatregelen. DSP-groep en DRO hebben deze informatie uitgewerkt in een rapportage, die op 11 januari 2005 is besproken in de afsluitende workshop. De opmerkingen zijn verwerkt tot onderhavig eindadvies.
In bijlage 1 zijn de namen van de aanwezigen bij de verschillende bijeenkomsten opgenomen.

2.1 Inleiding

In het park speelt een aantal thema’s en is een aantal plaatsen die aandacht vragen. In dit hoofdstuk zullen deze puntsgewijs de revue passeren. Na een korte probleemschets worden mogelijke maatregelen aangedragen.
Die maatregelen kunnen, overeenkomstig de IBOC systematiek uit de methode ‘Sociaal veilige stad’ op vier terreinen liggen:

 • Inrichting (I)
 • Beheer (B)
 • Organisatie (O)
 • Communicatie (C)

Aangezien het merendeel van park Frankendael net is (her)ingericht en er over het algemeen mooi bijligt, springen we zuinig om met inrichtingsmaatregelen en ligt de nadruk op de andere drie typen maatregelen. Tijdens de schouw en de workshop op 23 november zijn de mogelijke maatregelen besproken. DSP-groep en DRO hebben deze mogelijke maatregelen verder uitgewerkt in de rapportage die nu voor u ligt. Wanneer de maatregelen / onze visie afwijkt van die van de deelnemers, is dat aangegeven.

2.2 Honden

Honden worden het hele jaar door (zowel overdag als ’s avonds) in het park uitgelaten en de bezitters zijn daardoor een belangrijke bron van sociale controle. Hondenpoep in het park en loslopende honden (spelende kinderen, bang) zijn een probleem.
Tijdens de workshop zijn twee oplossingsrichtingen besproken:
a) het aanwijzen van een hondenlosloopgebied (voordeel = duidelijkheid hondenbezitters en sociale controle hele jaar door, nadeel = lastige handhaving);
b) het toestaan dat honden loslopen gedurende de wintermaanden en een hondenverbod in de zomermaanden (voordeel = handhaving, nadeel = minder sociale controle ’s winters en geen oplossing voor conflict).

Voorgesteld wordt om voor optie a te kiezen, vooral omdat bij optie b de sociale controle door de hondenbezitters in de zomermaanden verloren gaat.

Aanbevelingen

 • I Maak buitenranden van park (langs de wegen) geschikt als hondenuitlaatstroken (onderbeplanting incl. klimop in bomen terugsnoeien, strook langs fietspad beter overzichtelijk2, goede verlichting, goede bestrating).
 • I Plaats bordjes langs buitenranden met ‘hondenuitlaatsstrook’.
 • B Maak de hondenuitlaatstroken periodiek goed schoon.
 • I Wijs het grasveld ten noordwesten van de kruising Lindenlaan – Slingerlaan officieel aan als hondenlosloopgebied.
 • I Plaats borden met de aanduiding ‘hondenlosloopgebied’. Indien blijkt dat honden ook buiten de borden loslopen, plaats dan alsnog een hekwerk of andere afscheiding. Let bij de keuze van die afscheiding op attractiviteit.
 • C Geef de hondenbezitters een ‘gewaardeerd’ gevoel: ze zijn graag geziene gasten in het park, maar om de overlast voor anderen te beperken zijn een paar afspraken nodig. Maak op vriendelijke manier duidelijk dat honden alleen aan de buitenranden en in het hondenlosloopgebied hun behoefte mogen doen en dat loslopen alleen in het hondenlosloopgebied is toegestaan (denk aan publicatie in wijkblad, borden met grappige afbeeldingen, flyers uitgedeeld door parkwachters).
 • B Maak het hondenlosloopgebied periodiek goed schoon.
 • O Laat indien nodig (vriendelijk!) corrigeren; regel handhaving / toezicht op naleving (zie ook §2.9).

Noot 2
Vanuit het oogpunt van sociale veiligheid zou de beplanting tussen de wegen rondom en het park het best volledig transparant gemaakt worden. Tijdens de tweede workshop bleek doorzicht vanuit het park naar de bebouwing aan de rand van het park echter (vanwege de attractiviteit van het park) niet wenselijk. Transparante beplanting de eerste meters (richtlijn: 4 meter)naast de fiets-/voetpaden zijn wel wenselijk, maar de dichte beplanting aan de kant van het park willen bewoners en bezoekers van het park graag behouden.

2.3 Fietsen

Het park is officieel voetgangersgebied, maar de borden op de toegangswegen worden genegeerd. De route door het park is aantrekkelijk en is een korte weg vanuit de woonwijken aan de ene kant naar het centrum, de kinderopvang en de Vomar aan de andere kant. Fietsers gebruiken het park mogelijk ook als alternatieve route voor de Middenweg, waar het fietspad aan de parkkant slecht van kwaliteit en sociaal onveilig is (zie §2.4).De fietsers leveren soms overlast, vooral ’s zomers als kleine kinderen op en om de paden spelen. Brommers en motoren zijn helemaal onwenselijk, maar die komen maar incidenteel in het park

Aanbevelingen

 • O Laat de stadswachten op alle paden behalve op de Slingerlaan en de Lindenlaan strenger op het fietsverbod controleren (zie ook §2.9).
 • O Houd de vinger aan de pols wat betreft overlast door fietsers op de Slingerlaan en de Lindenlaan. Controleer ook daar strenger indien daar aanleiding toe is.

2.4 Verlichting

De natuur in het park wordt gekoesterd. De verlichtingsinstallatie heeft om die reden de (technische) mogelijkheid gedimd te worden tot 30% van de capaciteit, maar daar wordt (nog) geen gebruik van gemaakt. Verlichting ontbreekt in de stijltuin, de heemtuin en het moeras vanwege de natuur. De grotere paden in het park zijn echter wel verlicht.
De brug over het moeras is onverlicht, maar volgens de deelnemers aan de tweede workshop is dat geen probleem.
Verlichting in het park, waar ’s avonds en ’s nachts nog maar weinig mensen komen, kan schijnveiligheid wekken. Om mensen duidelijk te maken dat ze beter een alternatieve route kunnen kiezen zou het licht uitgeschakeld kunnen worden. Op dit moment is daar echter geen aanleiding voor. Een goede alternatieve weg ontbreekt bovendien: het fietspad langs de Middenweg aan de parkkant is slecht van kwaliteit en sociaal onveilig. De beslissing om de parkverlichting (op bepaalde tijden) helemaal uit te doen dient ons inziens een politiek besluit te zijn.

Aanbevelingen

 • I Maak de fietsroute langs de Middenweg en eventueel ook andere alternatieve routes veilig vóórdat (eventueel) de verlichting in het park wordt aangepast.
 • B Als beheerders of gebruikers van het park het gevoel krijgen dat de veiligheid ’s avonds en ’s nachts in het park achteruitgaat, dient het uitschakelen van de verlichting aan de politici van het stadsdeel voorgelegd te worden.
 • I Het park kan eventueel in de toekomst afgesloten worden als zich problemen voordoen, maar op dit moment is daar geen aanleiding voor.
 • I Op de Lindenlaan komt openbare verlichting, vanaf de Nobelweg tot aan de brug. Trek de verlichting voorbij de brug door tot aan de Slingerlaan, zodat de verlichting op de hele route goed gelijkmatig wordt.

2.5 Beplanting langs de Kamerlingh Onneslaan

Tussen de Kamerlingh Onneslaan en het park staat tussen de bomen veel onderbeplanting, die het zicht tussen het park en de weg belemmert. Bovendien maken de struiken het fietspad minder sociaal veilig (opgaand groen komt tot vlak naast het fietspad) en blijft in de struiken veel zwerfvuil achter. Een deel van het vuil is afkomstig van de glascontainers, waar mensen ook ander afval naastzetten. Het snoeien van de beplanting zou kunnen zorgen voor meer sociale controle op het park, een prettiger fietspad langs de Kamerlingh Onneslaan, een fraai zicht op het park, een betere beheerbaarheid van de groenstrook en betere ontwikkelingsmogelijkheden voor de bomen. Volledig doorzicht vanuit het park naar de omgeving blijkt echter ongewenst, aangezien de bebouwing de attractiviteit van het park teniet doet.

Aanbevelingen

 • B Verwijder de onderbeplanting en de klimop in de bomen langs het fietspad aan de Kamerlingh Onneslaan zoveel mogelijk. Plaats (eventueel) laagblijvende beplanting (bodembedekkers of gras) terug en zorg dat deze strook transparant blijft. Laat voldoende struiken aan de kant van het park staan om vanuit het park de omliggende bebouwing aan het zicht te onttrekken.

2.6 Afval(bakken)

De afvalbakken worden ’s winters drie keer per week geleegd (sommige vaker) en ’s zomers op iedere doordeweekse dag. Een aantal afvalbakken is ondanks deze flinke frequentie echter vaak overvol en dat levert zwerfvuil op. Afgesproken is al om de frequentie op te voeren (bijvoorbeeld ’s zomers ook op zaterdag).

Aanbevelingen

 • I Als het frequenter legen (nog) niet werkt: plaats meer bakken.
 • I Hangt op het wandelpad langs de kas, waar de bakken snel vol zijn, een tweede bak aan dezelfde paal.


2.7 Zwerversbankje nabij Vomar

Vlakbij de toegangsbrug aan de kant van restaurant De Kas zitten vaak zwervers op een bankje. Behalve dat ze zorgen voor een overvolle afvalbak, leveren ze geen echte problemen op. Maatregelen worden dan ook niet nodig geacht.

2.8 Vijver bij De Kas

De vijver naast restaurant De Kas is bij slecht weer in het donker niet goed te zien. Al zeker zes mensen zijn met fiets (of auto) erin gereden, terwijl ze dachten de kortste weg naar het restaurant te rijden. Aangezien dit tot ernstig letsel kan leiden, moet er iets aan gedaan worden. Tijdens de workshop zijn allerlei suggesties gedaan: een hekje, verlichting in de vijverrand, reflectoren, een fontein met verlichting of de vijver volledig dempen. Vuurkorven zijn al geprobeerd, maar die branden niet zo lang en werden in het water geduwd.

Aanbevelingen

 • I Laat een landschapsontwerper een oplossing bedenken die past binnen het parkconcept en die rekening houdt met logische routing. Wacht hier niet te lang mee, want juist deze donkere maanden doet het probleem zich voor. Tref, als de uitvoering op zich laat wachten, maatregelen voor de korte termijn.

2.9 Parkwachters

De huidige parkwachters3 zouden hun aandacht moeten verdelen tussen het park en de omliggende buurten, maar tijdens de workshop bleken ze niet/nauwelijks in het park te komen. Ze werken alleen overdag van maandag t/m vrijdag. Het voortbestaan van deze ID-banen is na 2005 onzeker. Voor een efficiënte inzet van de toezichthouders/handhavers dient éérst vastgesteld te worden met welk doel zij ingezet worden: op risicovolle momenten, op risicovolle plekken, gericht op risicovolle groepen, etc.

Noot 3
De parkwachters zijn tegelijk buurtconciërge en hebben geen andere bevoegdheden dan een burger (het zijn geen BOA’s).

In de workshop is een begin gemaakt met de doelstellingen(4), maar die zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd.

Aanbevelingen

 • C Maart/april 2005 zal de politiek beslissen over de toekomst van de Parkwachten. De ambtelijke wensen dienen dan ook zo snel mogelijk duidelijk gemaakt te worden. Als de Parkwachten al behouden blijven, zal het park moeten concurreren met andere gebieden om inzet voor toezicht/handhaving. Argumenten vóór toezicht in het park zijn: preventie kost minder dan herstel (gebruik schade-herstelcijfers), houd mooi wat mooi is, toezicht en handhaving maken deel uit van een pakket van maatregelen (zie dit advies), sociale ogen ontbreken grotendeels in de avonduren en tenslotte zijn hondenpoep en illegaal fietsen grote ergernissen van burgers en dus prioriteit voor het stadsdeel.
 • O Zoek uit met welk doel de toezichthouders/handhavers precies ingezet zouden moeten worden en stem daar de inzet op af.
 • O Zorg tenminste voor controle op de honden uitlaat/losloop regels (zie §2.2).
 • O Zorg tenminste voor strengere controle op het fietsverbod op alle paden behalve de Slingerlaan en de Lindenlaan
  (zie §2.3).

2.10 Hangjongeren

In het park komen regelmatig groepen jongeren, maar die zorgen niet voor structurele problemen, hooguit voor zwerfvuil.
’s Middags en ’s avonds wordt het ‘hanggebouwtje’ in de hermitage flink gebruikt.

Aanbevelingen

 • B Houd het beheer op het huidige intensieve niveau: haal vuil en graffiti zo snel mogelijk weg (bijvoorbeeld kwetsende graffiti binnen 2 dagen, andere binnen 5 dagen).
 • O Vinger aan de pols houden.

2.11 Huize Frankendael

De huidige bewoners van Huize Frankendael gaan verhuizen en het gebouw zal in de toekomst gebruikt worden als café en voor trouwpartijen en ontvangsten. Er zijn onderhandelingen met een exploitant over verhuur/pacht. De openingstijden van het café zijn nog niet bekend, maar voorlopig gaan we uit van de openingstijden van een normaal café, dus ongeveer vanaf de lunch tot een uur of 1 à 2 in de ochtend. Naar verwachting zullen bezoekers van het café vooral uit de Watergraafsmeer afkomstig zijn.

Noot 4
In de workshops werden als taken voor de toekomstige parkwachters geopperd: meer ‘ogen’ in het park op drukke en stille tijden, controle op de honden uitlaat/losloop regels, controle op het fietsverbod, toezicht op Klein Dantzig (ook op de zijpaden en zowel overdag als ’s avonds), controle op volle afvalbakken.

De openingstijden van de zaalverhuur kan verder uiteenlopen: van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Hetzelfde geldt voor de bezoekers: die kunnen uit de Watergraafsmeer maar ook van ver buiten de stad komen. Van beide groepen gebruikers verwachten we geen (grote) problemen. Op dit moment is Huize Frankendael bewoond. De bewoners zouden, in geval van onraad of een incident, de politie kunnen bellen. In de workshop bleken de bewoners in de praktijk nooit melding te hoeven maken, maar het is goed mogelijk dat van hun aanwezigheid een preventieve werking uitgaat.
Die verdwijnt en de meer publieke functie zal wel ’s avonds, maar niet de hele nacht door een oogje in het zeil kunnen houden. Daarbij komt, dat de nieuwe functie meer publiek naar het gebouw en de stijltuin zullen trekken. Daardoor zal deze hoek van het park zeker levendiger worden, ook in de avonduren. Als de functies open zijn verwachten we weinig problemen. We zijn echter wel beducht voor cafébezoekers die ’s avonds laat nog even langs komen om te kijken of ze nog iets kunnen drinken. Als het café dan dicht is, kunnen ze rond het gebouw gaan dwalen.

Aanbevelingen

 • I Zorg dat Huize Frankendael (het gebouw) bouwkundig en elektronisch goed beveiligd wordt.
 • I Sluit het eiland van Huize Frankendael ’s avonds met hekwerken af indien zich problemen voordoen.
 • C Leg (bij afsluiten) aan omwonenden en gebruikers van het park uit dat het doel van het afsluiten niet is om de stijltuin aan de openbaarheid te onttrekken, maar om het monument (groen en gebouw) te beschermen en de bewaren voor de toekomst.
 • O Regel het eventuele afsluiten en openen van de hekken met een beveiligingsbedrijf. Sluit de doorgangen naar het park al eerder af, zodat bezoekers niet in de verleiding komen het park via de ‘kleine’ paadjes in te trekken. Laat de hoofdingang tot het terrein open totdat de laatste bezoekers weg zijn.


2.12 Volkstuinen

In het huidige volkstuinencomplex zijn vandalisme, slapen in de huisjes (door zwervers, asielzoekers, verslaafden) en brand(stichting) de belangrijkste problemen. Het terrein wordt ’s avonds afgesloten, maar de singel is niet overal breed genoeg om ongenode gasten buiten te houden. Positief in dit verband is, dat de singel bij het eiland van mw. Ridderinkhof breder wordt.
Aan de noordwestkant komt, tussen het park en het volkstuinencomplex (conform het definitieve ontwerp) een bruggetje, zodat de tuinen meer in de openbare routing worden meegenomen.

Aanbevelingen

 • I Maak het water overal breed genoeg, zodat er niet eenvoudig overheen gesprongen kan worden.
 • I Plaats een hekwerk op het nieuwe noordelijke bruggetje.
 • I Maak het eiland van mw. Ridderikhof afsluitbaar. Zorg ervoor dat een eventuele route via dit eiland naar het volkstuinencomplex ook afsluitbaar is.
 • O Laat een beveiligingsbedrijf het nieuwe hekwerk (of de nieuwe hekwerken) opnemen in de openings- en sluitingsronden.

2.13 Schoolwerktuinen

Bij de schoolwerktuinen woont een beheerder. De hekwerken van de tuinen zijn zowel overdag als ’s avonds afgesloten, omdat uit de tuinen werd gestolen. De beheerderswoning zal in de nieuwe situatie via de Lindenlaan ontsloten worden.

Anbevelingen

 • I Maak het mogelijk dat de beheerder het hekwerk op afstand kan openen. Zorg dat de beheerder vanuit zijn woning kan zien wie aan het hek van de Lindenlaan aanbelt, zodat hij alleen zijn bezoek en geen vreemden binnenlaat.

2.14 Toegankelijkheid voor auto’s

Auto’s zijn in het park niet toegestaan, met uitzondering van het laden en lossen bij De Kas tussen 7 en 12 uur ’s ochtends. Illegaal parkeren in het park gebeurt op dit moment slechts af en toe. Securicor (en soms ook de politie) rijdt wel met een surveillancewagen af en toe door het park.Met de functieverandering van Huize Frankendael is de kans reëel dat meer mensen met hun auto het park in willen, in ieder geval om direct bij Huize Frankendael te parkeren. Vragen die spelen zijn bijvoorbeeld of het bruidspaar tot bij de entree gereden mag worden, mag de limousine bij de entree geparkeerd blijven staan, mogen de bezoekers van Huize Frankendael ook rondom het gebouw parkeren?

Aanbevelingen

 • O Maak een expliciete keuze ten aanzien van geparkeerde auto’s bij Huize Frankendael. Neem daarin in ieder geval de uitstraling van Huize Frankendael mee.
 • B Wanneer illegaal parkeren in het park een probleem wordt, kunnen de hekwerken half gesloten worden, zodat de doorgang te smal wordt voor auto’s. Op dit moment is daar nog geen aanleiding toe. Let in geval van maatregelen op de toegankelijkheid voor hulpdiensten en van distributievoertuigen.

2.15 Onderhoudscontract

Het stadsdeel heeft het onderhoud van het park voor drie jaar uitbesteed aan een aannemer. Het contract loopt in de zomer van 2007 af. Tijdens de workshop en schouw bleken de aanwezigen zeer te spreken over het onderhoud en met name de persoonlijke kwaliteiten van de voorman. Over ongeveer 2,5 jaar zal het beheer van het park opnieuw aanbesteed moeten worden en het is de vraag of in die aanbesteding de kwaliteit in het algemeen en de persoonlijke eigenschappen van de voorman in het bijzonder kunnen worden meegenomen. Dat hangt af van de gemeentelijke aanbestedingsregels die worden gehanteerd.

Aanbevelingen

 • O De gemeentelijke aanbestedingsregels zijn ons onbekend. Mochten alleen prijscriteria de doorslag geven, dan bevelen we aan om ook kwaliteitscriteria in de aanbesteding mee te nemen. Denk daarbij aan personele bezetting, vakmanschap, wijze van samenwerking met het stadsdeel, flexibiliteit en ervaring met soortgelijke projecten.
  De aanbestedingscommissie dient vooraf te bepalen welke criteria worden gebruikt en wat de wegingsfactoren van de criteria zijn (verhouding prijs/kwaliteit bijvoorbeeld 50/50).

  Bijlage

Bijlage 1: Deelnemers

Gedurende het project hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden.

Oriënterend gesprek (26 oktober 2004)

 • dhr. F. Theunisse, projectleider stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
 • mw. M. Griffioen, dienst Ruimtelijke Ordening
 • dhr. T. Woldendorp, DSP-groep

Startgesprek (9 november 2004)

 • dhr. F. Theunisse, projectleider stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
 • mw. M. Griffioen, dienst Ruimtelijke Ordening
 • dhr. E. Lugtmeijer, DSP-groep

Schouw en workshop (23 november 2004)

 • mw. A. van Ruller, Stichting tot ontwikkeling en behoud van park Frankendael
 • dhr. A. Blom, bestuur Klein Dantzig
 • dhr. R. de Ruiter, buurtbeheer vanuit stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
 • dhr. B. Soolsma, buurtbeheer vanuit stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
 • dhr. H. Brandt, buurtbeheer vertegenwoordiger
 • dhr. J. van der Linden, BLVC medewerker uitvoering vanuit stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
 • mw. A. van Ruller, Stichting tot ontwikkeling en behoud van park Frankendael
 • dhr. A. Blom, bestuur Klein Dantzig
 • dhr. R. de Ruiter, buurtbeheer vanuit stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
 • dhr. B. Soolsma, buurtbeheer vanuit stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
 • dhr. P. Noom, buurtregisseur politie
 • dhr. F. Theunisse, projectleider stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
 • mw. M. Griffioen, dienst Ruimtelijke Ordening
 • dhr. E. Lugtmeijer, DSP-groep
 • mw. N. Smits, DSP-groep

Afsluitende workshop (11 januari 2005)

 • dhr. P. Noom, buurtregisseur politie
 • dhr. A. Blom, bestuur Klein Dantzig
 • dhr. E. Vos, Stichting tot ontwikkeling en behoud van park Frankendael
 • dhr. B. Soolsma, buurtbeheer vanuit stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
 • dhr. J. van der Linden, BLVC medewerker uitvoering vanuit stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
 • dhr. H. Brandt, buurtbeheer vertegenwoordiger
 • mw. Klokgieter, Klein Dantzig
 • dhr. F. Theunisse, projectleider stadsdeel Oost-Watergraafsmeer
 • dhr. E. Lugtmeijer, DSP-groep
 • mw. N. Smits, DSP-groep