DOELSTELLING HERSTELPLAN

Passend binnen het raamplan van Sant en Co, 1998, zijn de doelstellingen voor het plan voor de historische tuinen als volgt geformuleerd:

Cultuur- en kunsthistorie:

 • In het park Frankendael de geschiedenis van de buitens in de Watergraafsmeer levend houden.
 • De waarden die samenhangen met de 18de en 19de eeuwse tuin benadrukken.
 • De historische elementen behouden, restaureren en waar nodig reconstrueren.
 • Ook recente cultuurhistorische waarden – als de heemtuin en het arboretum – behouden.
 • De historische ruimtelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen herstellen.

Recreatie en educatie

 • De educatieve waarde van de historische tuinen vergroten. De verschillende tijdslagen op zo’n manier ordenen dat de bezoekers goed de historische stijlen (Régence en Landschapsstijl) kunnnen ervaren.
 • Het onderscheid tussen de historische tuinen en het nieuwe, eigentijdse park benadrukken.
 • Het onderscheid tussen de oude historische elementen en nieuwe elementen in historische stijl zichtbaar maken.
 • Het park aantrekkelijker maken door – conform de ideeën achter de oorspronkelijke aanleg en het gebruik als respectievelijk siertuin, wandelpark en uitspanning – zowel de kijkwaarde als de gebruikswaarde van het ontwerp te vergroten.

Ecologie

 • De ecologische waarden handhaven en vergroten (binnen de historische randvoorwaarden). Het gaat met name om de kwaliteit van het water en de waarde van de beplantingen voor inheemse dieren (o.a. insecten, vogels, kleine zoogdieren).

Tekening door Prof. J.T.P. Bijhouwer, in “Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen”, 1946

Hoofdopzet
A. Régence-tuin rondom het huis, met lindelanen aan
weerszijden naar tekening van Bijhouwer, 1946.
B1. Landschapstuin – heemtuin
B2. Landschapstuin – arboretum

Maatregelen algemeen

 • Régencetuin aanleggen
 • Pendant van de oude lindenlaan heraanleggen
 • Stelsel van waterlopen verbeteren
 • Vijvers baggeren
 • Padenstelsel verbeteren
 • Bruggen maken
 • Grind en zandpaden maken
 • Beplanting aanpassen aan de doelstellingen voor de verschillende tuindelen
 • Herstellen soortenrijkdom Witte Laan aan de hand van de plantlijst 1943
 • Bankenplan