Bij het tekenen van het plan is getracht de bestaande beplanting zoveel mogelijk te handhaven. Om de historische tuinen de gewenste ruimtelijke kwaliteit te kunnen geven, is het echter onvermijdelijk dat er bomen en heesters moeten verdwijnen. Tegenover de bomen en heesters die gekapt of verplant worden staan de nieuw te planten bomen en heesters. Hun aantal is aanzienlijk groter.
Hieronder is per onderdeel aangegeven wat er aan bomen en heesters verdwijnt en wat er bijkomt.

A. Régencetuin

Aan de voorzijde dienen, teneinde de beeldengroep vrij te zetten, 1 (kleine) magnolia en een aantal heesters te worden weggehaald.
Aan de achterzijde verdwijnen als gevolg van het aanleggen van een nieuw pad langs de achtergracht 2 ingemeten bomen (sierfruitbomen). In werkelijkheid staan er meer kleinere bomen. Er zijn geen historisch belangrijke oude bomen bij. Voor de aanleg van de rest van het padenstelsel en de parterres dienen 7 bomen te worden gekapt respectievelijk verplant. Voor de aanleg van de slingerpaden moeten wellicht enige jonge bomen (opslag) worden verwijderd die niet ingemeten zijn.
De magnolia’s langs het bestaande grasveld maken plaats voor paden en taxushagen.
Er worden langs de parterres 10 nieuwe fruitbomen aangeplant.

Om een lindenlaan te kunnen realiseren op het dijkje aan de zuidoostzijde dienen 15 bomen te worden gekapt. Het betreft populieren, essen en esdoorns. De nieuwe laan bestaat uit 32 bomen. Voor het ronde pleintje met de obelisk moet 1 krentenboom worden verwijderd.

Langs de bestaande lindenlaan wordt de hulsthaag verwijderd (die waarschijnlijk is overgebleven uit de periode van de kwekerij)

In totaal worden er ca 30 bomen gekapt of verplant en 42 bomen geplant

B1. Landschapstuin-heemtuin

Om het begin van de waterloop te veranderen van een rietveld/griend in open water worden 2 kleine knotwilgen gerooid alsmede het riet dat buiten het talud van de oever groeit. Om vanaf de ronding in de as van de regencetuin een fraai uitzicht op de landschapstuin te bieden moet 1 grote taxus, die in de zichtlijn van de as staat, worden weggehaald. Ook worden enkele heesters uit het vak met de bruine beuk gehaald. (Op den duur zal onder de kruin van deze beuk vanzelf doorzicht ontstaan wegens gebrek aan licht voor onderbegroeiing).
Om duidelijk te maken dat de bestaande lindenlaan dwars door de landschapstuin voert, worden 4 kleine sierboompjes en struiken naast de laan verwijderd. Om een lange diagonale zichtas te realiseren (van ‘het donkere bos’ met de runensteen over ‘de Zwitserse brug’ naar de grazige ‘vallei’) is het nodig enkele struiken in het huidige ‘duinlandschap’ te verwijderen. Om van de ‘duinhoek’ een donker stukje naaldbos te maken worden er 6 naaldbomen aangeplant (sparren, dennen en taxus)

In totaal worden er 7 bomen gekapt of verplant en 6 bomen geplant

B2. Landschapstuin-arboretum

Om van de rand van de beplanting langs het grote veld een vloeiende, ‘landschappelijke’ lijn te maken dienen 3 jonge berken te worden verwijderd (verplant). Ook moeten enige azalea’s worden verwijderd. Voorzover het bijzondere soorten of variëteiten betreft verdient het extra aanbeveling te proberen ze te verplanten. Ze kunnen herplant worden in het gat in de rand ter plaatse van het te verwijderen pad en bij de nieuwe brug naar het eiland.
In de Witte Laan wordt 1 jonge lijsterbes verwijderd. Deze maakt plaats voor een (bijzondere) magnolia. Aan de zijde van het water worden rond de bomen van de Witte Laan weer groepen heesters aangeplant bestaande uit bijzondere soorten (uit de lijst van 1943).

Langs de buitenzijde van de waterpartij worden langs het bestaande pad en een nieuw pad groepen heesters en bomen aangeplant. Voor de heesters wordt een afwisseling van soorten voorgesteld (groenblijvend, bloeiend). Met de soortenkeuze voor de bomen dient zowel recht gedaan te worden aan de landschapstuin als aan het arboretum. De hagen aan de westzijde (overgebleven van de kwekerij) worden gerooid.
De beplanting rond het pleintje met de grote blauwe ceder wordt aangevuld met twee gemengde heestergroepen.

Het eiland met de ruïne vereist een nader inventarisatie om te bepalen of aanpassingen van de beplanting wenselijk zijn.

In totaal worden er 4 bomen gekapt of verplant en 15 bomen geplant.